AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI

AZAMİ ÖĞRENİM SONU SINAVLARI

29 Mayıs 2018

Ülkemizde yükseköğrenim yapan öğrencilerin yükseköğretim programlarındaki eğitim süreleri ve bu süreler sonunda yürütülecek uygulama ile ilgili hususlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesinin "c" fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca düzenlenmiş olup 19.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte aynı tarihte aynı Kanuna eklenen "Geçici Madde 67" ile Kanunun yayım tarihinde Yükseköğretimde kayıtlı öğrencilerin daha önceki eğitim sürelerinin dikkate alınmayacağı hükmü getirilmiştir. Düzenlemenin yapıldığı tarih dikkate alınarak yapılan incelemede, Üniversitemiz önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin Kanunda belirtilen azami öğrenim süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle tamamlanmaktadır.
Bu nedenle, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde önlisans programlarına kayıtlanan öğrencilerden öğrenim süresinden sayılmayacak dönemler de (kayıt dondurma, vb) göz önüne alınarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler daha önce devam şartını yerine getirdikleri başarısız derslerinden ek sınava (azami öğrenim sonu sınavı) alınacaklardır.
Bu kapsamda, Üniversitemiz Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gerekli düzenleme Üniversitemiz Senatosunca yapılmış olup 11.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2017-2018 Eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle yapılacak ek sınavlara ilişkin takvim Üniversitemiz Senatosu’nun 08.03.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve aşağıda belirtilen takvim uygun bulunmuştur.
01 – 09 Eylül 2018
Birinci Ek Sınavlar (Hafta sonu tatilinde ve mesai saati bitiminden sonra sınav yapılabilir.)
12 Eylül 2018
Birinci Ek Sınav Notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi için son gün.
17 – 23 Eylül 2018
İkinci Ek Sınavlar (Hafta sonu tatilinde ve mesai saati bitiminden sonra sınav yapılabilir.)
25 Eylül 2018
İkinci Ek Sınav Notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi için son gün
Sınav programı (sınavın tarihi, saati, yeri, vb.) ilgili bölüm başkanlığı tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulur.
Bu sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Belirlenen gün ve saatte herhangi bir dersin sınavına mazereti ne olursa olsun girmeyen/giremeyen öğrenci, mazeret sınavı talebinde bulunamaz, bulunsa dahi mazeret sınav hakkı verilmez.
Bu sınavlara hangi öğrenciler girebilir?
- Önlisans programlarına kayıtlı olmak. (Lisans programları için bu sınavlar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacaktır.)
- Programda 4 yılını (8 yarıyıl) tamamlamış olmak. (Kayıt dondurulan ve en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alınan dönemler eğitim süresinden sayılmaz ve bu süreler eğitim süresinden düşülür.)
- Öğrenci, devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı 5’in üzerinde olsa dahi, varsa alıp başarısız olduğu derslerden sınava girebilir.
Öğrenciler hangi ders/dersler için sınav hakkı kullanabilecek?
- Öğrenciler, sorumlu olduğu müfredattaki başarısız olduğu derslerden ek sınava girebilir. Eğitim-öğretim süresi içerisinde kayıtlanmadığı ya da kayıtlandığı halde devam etmediği (devam şartı yerine getirilmeyen) dersin sınavına girilemez.
- Öğrenci, başarısız olduğu herhangi bir seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersten sınava giremez. Başarısız olduğu seçmeli dersten sınava girebilir.
Sınavlar sonunda;
- Mezuniyet için kalan (başarısız, hiç alınmayan ve/veya daha önce devam koşulu yerine getirilmeyen) en fazla 5 dersi olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.
- Bu sınavlara girmeden en fazla 5 dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.
- Sadece 1 dersi kalan öğrencilere sınırsız süre verilir.
- Mezuniyet için kalan ders sayısı 6 ve üzerinde ise, öğrencinin ilişiği kesilir.
Öğrenciler, verilen ek sürelerde katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yapmak suretiyle eğitimlerini sürdürürler. Bu süre içerisinde üst üste ya da aralıklı olarak üç dönem kayıt yenilemeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
Burada yazmayan hususlar haricindeki konularda, öğrenciler bölüm başkanlıklarından bilgi alabilirler.

DUYURULAR

Top