1. DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

YABANCI DİL I

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

İŞLETME I

3

0

3

3

Z

4

İşletmeciliğe Giriş, Yönetim ve Strateji, Yönetici ve Lider, İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri, Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri, İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, İşletmenin Amaçları ve Hedefleri, İşletme Büyüklük Ölçüleri, İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Üretim ve Pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde Kaos Yönetimi, İşletmelerde Markalaşma Süreci.

EKONOMİYE GİRİŞ

3

0

3

3

Z

4

Ekonomi Bilimi ve Ekonomi Politikası, Ekonomik Denge, Ekonomik Dengesizlikler, Ekonomi Politikası Uygulaması’nda Rol Alan Ulusal Kurumlar ve Uluslararası Çerçeve, Maliye Politikası, Parasal Yapı, Para Politikası, Alternatif Politika Araçları, Türkiye’de Ekonomi Politikası Uygulamaları, Krizler ve Ekonomi Politikası.

TEMEL HUKUK

4

0

4

4

Z

4

Hukuk Kavramı, Hukuk Dalları, Hukuk Sistemleri, Hukukun Kaynakları, Türk Devlet Teşkilatı, Hak Kavramı, Kişiler Hukuku, Miras Hukuku, Borç İlişkisi ve Borcun İfası, Sözleşme Türleri

SOSYAL POLİTİKA I

3

0

3

3

M

5

Sosyal Politika Kavramının Dar ve Geniş Anlamı, Tarihî Süreç İçindeki Gelişimi, Kapsamı, Sosyal Bilimler İçindeki Yeri, Sosyal Politika Teorileri, Sosyal Hukuk, Sosyal Politikanın Hedefleri: Sosyal Barış; Sosyal Dayanışma; Sosyal Adalet; Sosyal Yardımlaşma; Sosyal Bütünleşme; Sosyal Kalkınma; Refah; Dünden bugüne (Osmanlı Devleti ve TC Devletinde) Sosyal Devlet; Sosyal Güvenlik; Kamusal Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler İlişkisi, Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar, Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar, Sosyal Adaleti Temin Eden Sosyal Politikalar.

İLETİŞİM

3

0

3

3

Z

3

İletişim Tanımları, İletişimin Amaçları, İletişimin Türleri Ve Özellikleri, İletişimin Öğeleri, İletişim, Süreçlerinin Aşamaları, İletişimi Türleri, İletişim Engelleri, Sözlü İletişim.

SOSYOLOJİ

3

0

3

3

Z

4

Sosyolojinin Tanımı, Sosyolojinin Tarihçesi, Sosyolojinin Amacı, Toplumsal Olay ve Olgular, Sosyoloji’nin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Toplumsal Yapı.

TOPLAM

 25

0

25

25

 

30

 

 

II.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

YABANCI DİL II

2

0

2

2

Z

2

İBUZEM’de Tanımlı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3

0

3

3

M

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri, İş Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler, Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü, İş Güvenliği Hakkının Ortaya Çıkışı, İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı, İşverenin Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluk Türleri, İşverenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği, İşverenin Sorumluluğunun Koşulları ve Bunun Diğer Sorumluluk Halleri İle Karşılaştırılması, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları.

İKTİSADA GİRİŞ

3

0

3

3

Z

4

İktisat Biliminin Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Toplumların Ana İktisadi Sorunları, Ana İktisadi Sorunlar ve İktisadi Sistemler, Fiyat Teorisine Giriş: Talep ve arz, Tam rekabette piyasa dengesi, Arzı ve Talebi Etkileyen Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler ve Elastikiyet, Tam Rekabette Piyasa Dengesi, Arzı ve Talebi Etkileyen Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler ve Elastikiyet, Devletin Fiyatlara Müdahalesi, Tüketici Teorisi: Eş Marjinal Fayda İlkesi ve Tüketici Dengesi, Farksızlık Analizi ve Tüketici Dengesi.

SOSYAL POLİTİKA II

3

0

3

3

M

5

Türkiye’nin Sosyal Sorunlarına Yönelik Sosyal Politikalar, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Yönelik Sosyal Politikalar, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Sorunlarına Yönelik Sosyal Politikalar , Türkiye’de Kamu Alanında Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar, Türkiye’nin AB Sürecinde Sosyal Devlet Anlayışındaki Değişimler, Sosyal Politika Stratejileri’nde Yeni Paradigma Arayışları ve Modelleri.

İŞLETME II

3

0

3

3

Z

4

İşletmenin Kuruluş Çalışmaları, Üretim ve Pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde Kaos Yönetimi, İşletmelerde Markalaşma Süreci.

ANAYASA HUKUKU

3

0

3

3

Z

3

Devlet Çeşitleri, Anayasa Çeşitleri, İnsan Hakları Kavramı, Çoğulculuk ve Siyasal Katılım, Totaliter, Otoriter ve Demokratik Sistemler, Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri, Kuvvetler Ayrımı ve Hükümet Sistemleri, 1921-1924-1961 ve 1982 Anayasa’larının Temel İlkeleri, Yasama, Yürütme, Yasama ile Yürütme Arasındaki İlişkiler

SOSYAL GÜVENLİK I

4

0

4

4

M

5

Sosyal Güvenlik Kavramı, Tanımı, Sosyal Güvenliğin Anayasal Niteliği, Sosyal Güvenlik Hakkı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler, Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi ve Menşeleri, Sosyal Güvenliğin İlkeleri ve Yöntemleri, Sosyal Güvenliğin Uluslar arası Boyutu ve Sosyal Güvenliğin Asgari Normları(102 sayılı ILO sözleşmesi), Sosyal güvenlik kuruluşları- Sosyal sigortalar, Sosyal Hizmetler, Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kuruluşları.

TOPLAM

25 

0

25

25

 

30

 

 

III.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK II

    3

0

3

3

M

3

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortalılık İlişkisi, İşyeri Olarak Kapsam ve İşveren, Sosyal Sigortaların Finansmanı, Uzun Vadeli Sigorta Kolları, Genel Sağlık Sigortası, İşsizlik Sigortası

İŞ HUKUKU

3

0

3

3

M

3

İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı, Hizmet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Haklar/ Borçlar, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları, Tazminatlar, Çalışma (İş) Süreleri, Dinlenme Süreleri ve Tatiller, Sendika kavramı, Kuruluşu, Üyeliği ve Organları, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Uyuşmazlıkları, Gemi adamlarının tabi olduğu iş yasaları ve uygulamaları, Basın çalışanlarının tabi oldukları iş yasaları ve uygulamaları, İşsizlik sigortası ve uygulaması, İş kurumu, kuruluş yasası, görevleri, özel istihdam büroları, Bireysel iş hukuku alanındaki tüzük, yönetmelik, genelgeler

BORÇLAR HUKUKU

2

0

2

2

Z

2

Borç kavramı ve borçlar hukukuna ilişkin kavramlar, sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme sözleşmenin kurulması, unsurları, geçerlik şartlarının belirlenmesi, irade sakatlıkları ve yaptırımları, sözleşmenin şekil şartları, haksız fiil, haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılık, zarar kavramları ve kusursuz sorumluluk halleri.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

4

0

4

4

M

4

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin Temel Kavramları, İş Piyasası, Emek Mobilitesi, İş Piyasasını Düzenleyici Faktörler, Emek Arzı ve Emek Talebinin Temel Unsurları, İşsizlik, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Toplu Sözleşme Sistemi Niteliği ve Prensipleri, Toplu Sözleşme Sisteminin Ücret Fleksibilitesi Konuları, Endüstri İlişkileri Kavramı ve Mukayeseli Sistemler, Endüstriyel İlişkiler Sisteminin Tanımı, doğuşu, Sendikacılık, Toplu Pazarlık ve Toplu Uyuşmazlık, Sendikacılık, Toplu Pazarlık ve Toplu Uyuşmazlık Konularında Değişik Ülkelerde Ortaya Çıkan Sorunlar, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında Uygulama Örnekleri

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ

2

0

2

2

Z

2

Bilgi Çağında Çalışma Yaşamı, Örgüt Kültürü, Çalışma Yaşamının Kalitesi, Motivasyon, İş Tatmini, Performans, Liderlik ve Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Adalet ve Çalışma Psikolojisi, Örgütsel Stres Kaynakları ve Stres Yönetimi.

STAJ I

0

0

0

 

 

4

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

12

 

12

 

TOPLAM

 26

 

26

26

 

30

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

     3

Giriş ve İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, İKY Departmanının Kuruluşu ve İK Fonksiyonlarının Tanıtılması, İş analizi ve İş Tasarımı, İK Planlaması, İK temin ve Seçimi, Eğitim ve Geliştirme, Ücret Yönetimi, İş Değerlendirme, Kariyer Planlama, Performans Değerlendirme, Çalışanların İş Yaşamına Uyumlaştırılması, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri.

KAMU YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

3

Genel Hatlarıyla Kamu Yönetimi Ve Özel Yönetim Ayrımı, Devlet Kavramı Ve Devletin Unsurları, Kamu Yönetiminin Merkezi Ve Yerel Düzeylerdeki Bürokratik Örgütlenme Anlayışı Ve Uygulamaları, Kamu Yararı Ve Kamusal Hizmet Yaklaşımları, Memurluk, Kamu Görevliliği Ve Kamu Hizmeti, Küreselleşmenin Kamu Yönetimine Etkileri; Post modernizm, Ve Kamu Yönetimi İlişkisi, Kamu Yönetiminde Yeni Gelişmeler İle Yeni Teknikler Ve Bunların Uygulanabilirlikleri, Yönetişim Kavramı, yönetimine Kamu Bürokrasisinin Temel Sorunları, Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar Ve Yönetsel Yozlaşma, Sivil Toplum Ve Kamusal Alan Etkileşimi, Yeni Kamu İşletmeciliği Ve Yeni Kamu Yönetimi Hareketi, Küreselleşme Sürecinde Modern Ulus Devlet Ve Kamu Yönetimi, Kamu Tercihi Kavramı, E-Devlet Uygulamaları Ve Kamu Yönetimine Etkileri, Türk Kamu Yönetiminin Anayasal İlkeleri Ve Bugünkü Yapısal Ve İşlevsel Durumu.

HALKLA İLİŞKİLER

3

0

3

3

S

3

Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar, İşletmelerde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve halkla ilişkilerin işletmeler açısından önemi, Halkla ilişkiler ve iletişim, Halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, Halkla ilişkilerde temel ilkeler, Halkla ilişkilerin genel organizasyon içindeki yeri ve işletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, İşletmelerde halkla ilişkiler yöneticisinin sorumlulukları, işletmelerde halkla ilişkiler bölümünün faaliyetleri, görev yapacak kişilerde ve iş yerinde bulunması gereken özellikler, İşletmelerde halkla ilişkiler programının geliştirilmesi; Bilgi toplama, Planlama, Planlama tipleri, Uygulama, Değerlendirme, İşletmelerde halkla ilişkiler faaliyetleri; Tanıtma, tanıma, lobicilik faaliyetleri, Halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçları; Basılı, Sözlü, Görsel-İşitsel araçlar, Diğer araçlar, Halkla ilişkilerde etkin sunuş tekniği ve basın bülteni hazırlama yöntemi.

VERGİ HUKUKU

3

0

3

3

S

3

Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunda yorum.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

3

 Toplam Kalite Yönetiminin Amacı, Süreç yönetimi, Müşteri Bilinci Kavramı, kalite ölçüm yönetimi.

KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

3

0

3

3

S

3

Dünyadaki Sosyal güvenlik Sistemleri ile Ülkemizdeki yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Sistemi Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar.

 IV.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Maluliyet), Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Maluliyet Durumunda Sağlanan Yardımlar), Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Yaşlılık Sigortası), Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Yaşlılık Sigortası Kapsamında Sağlanan Yardımlar), Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Ölüm Sigortası), Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Uzun Vadeli Sigorta Kolları(Ölüm Sigortası Kapsamında Sağlanan Yardımlar), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Rücu Hakkı, Hizmet Birleştirilmesi ve Borçlanması, Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği, Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar, sigortalı sayılmayanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı, İsteğe Bağlı Sigortalılık, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Düzenlemeler, Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller, Sosyal Sigortaların Finansman Kaynağı Olarak Primler, Genel Sağlık Sigortasının Temel İlkeleri.

 

 

İŞLETMELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

4

5510 sayılı Kanuna Göre Sosyal Sigortalarda İşveren İşlemleri-İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli İşlemleri, Sigorta Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar, Personele Ödenen Kazanç Türleri ve Sigorta Primleri, Personele Yapılan Ödemelerden Sigorta Primi Kesilecek ve Kesilmeyecek Hallerin Güncel Durumu; Sigorta Priminde Günlük Kazanç Sınırları, Prim Oranları, Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtlarının Geçersiz Sayılmasının Yaptırımı İşyeri Kayıtlarının İbrazında Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Primlerin Ödenmesi.

 

 

SOSYAL GÜVENLİĞİN GÜNCEL SORUNLARI

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

5

Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Güvenliğin Temel Güncel Sorunları, Küreselleşmenin Sosyal Güvenliğe Etkileri, Neoliberalizm ve Özelleştirme Uygulamalarının Sosyal Güvenliğe Etkileri, Türkiye’de ve Dünyada Kayıt dışı İstihdam Sorunu, Kayıt dışı İstihdamın etkileri, Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Erken Emeklilik ve Mevzuat Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Teşkilatlanma Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Sosyal Güvenliğin İnsan Kaynakları Sorunları ve Çözüm Önerileri, Devletin sosyal güvenliğe etkisi, Sosyal güvenliğin fonlarının verimli işletilmemesi Dünya ve Türkiye karşılaştırması.

STAJ

0

0

0

0

 

4

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

12

 

12

 

TOPLAM

24  

 0

24 

24

 

30

 

 

 

 

 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

0

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

S

 

 

 

 

3

İlamsız İcra, Genel haciz yolu, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Usulü, İlamlı icra, Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, İhtiyati Haciz, Haczin Sonuçları, İflas teşkilatı, iflas yolları, İflasın sonuçları, İflasın Kaldırılması, İflasın Tasfiyesi ve İptali, Konkordato, Konkordatonun Sonuçları, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkındaki Kanunun temelleri, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Uygulanması, SGK’nın alacağının tahsili hakkında uygulama örneği.

 

 

MESLEK ETİĞİ

 

3

 

0

 

3

 

3

 

S

 

3

Etik ve Ahlak Kavramı, Etik ve Ahlak İlişkisi, Meslek Etiği Kavramı, Meslek Etiği İlkeleri, İş Hayatında ve Yönetimde Etik ve Etik Dışı Davranışlar, Mesleki yozlaşma, Sosyal sorumluluk.

 

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİ

 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

S

 

 

 

3

Tarihsel Gelişme: Osmanlıdan Kalan, Tarihsel Gelişme: Kuruluş Yılları, Tarihsel Gelişme: Devletçilik ve Sonrası, Tarihsel Gelişme: Toplumsal Dönüşüm, Planlı Gelişmenin Dayanakları, Ekonomi Politikasında Dönüşümler, Sektörel Gelişmeler, Dünya Ekonomisinde Türkiye, Makro Ekonomik İstikrarsızlık..

SİGORTA HUKUKU

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

   3

 

 

S

 

 

3

Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Sözleşmesinin Kurulmasında Sözleşme Serbestîsi ve Zorunlu Sigortalar, Sigorta Ettirenin Yükümlülük ve Külfetleri

 

 

TÜRKİYE EMEK TARİHİ

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

3

 

 

S

 

 

3

Türkiye Emek Tarihine Giriş, Osmanlı Dönemimde Emek ve Sosyal Politika, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çalışma İlişkileri, Türkiye’de Güvencesiz Çalışma.

 

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

3

 

 

S

 

 

3

 

Davranış Bilimleri İle İlgili Kavramlar, İhtiyaçlar ve Motivasyon, Kişilik ve Oluşumu, Kültür ve Davranış, Örgüt Kültürü.

 

III. ve IV. Dönemde seçmeli 6 dersten 4 tanesi seçilecektir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı