Ders İçerikleri

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

Dil, diller ve Türk dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime Türleri, Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

2

0

2

2

Z

2

Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı

YABANCI DİL I

2

0

2

2

Z

2

İngilizce dili ile konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama becerileri kazanma.

MATEMATİK

3

1

4

4

Z

5

Temel Matematiksel Kavramlar, Sayılar, Denklemler, Sayı Sistemleri,Bölme-Bölünebilme,Rasyonel Sayılar, Üslü-Köklü İfadeler,Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlik Sistemleri,Mutlak değer

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

2

1

3

3

Z

4

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

TEMEL HUKUK

3

0

3

3

Z

3

Hukuk Kavramı, Hukuk Dalları, Hukuk Sistemleri, Hukukun Kaynakları, Türk Devlet Teşkilatı, Hak Kavramı, Kişiler Hukuku, Miras Hukuku, Borç İlişkisi ve Borcun İfası, Sözleşme Türleri

GENEL KİMYA

3

0

3

3

Z

3

Madde ve Özellikleri, Atom ve Yapısı, Periyodik Tablo, Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar, Gazlar, Çözeltiler, Radyoaktivite

MAKİNE VE TEÇHİZAT I

2

0

2

2

M

3

Makine elemanlarının sınıflandırılması; bağlama elemanları, yataklar ve kasnaklar, kavramalar, miller ve akslar, dişli çarklar, kaynak, lehim, perçin, cıvata bağlantıları ve hesapları; pim ve perno hesaplamaları; fırınlar, buhar kazanları, eleme ve tasnif malzemeleri; kırıcılar, karıştırıcılar, sondaj makineleri, pompalar, kompresörler, baca filtreleri, çeşitli amaçlı makineler ve aletler (taşıma, kaldırma, çekme, itme, kazma, delme, kesme, aşındırma).

İSTATİSTİK

3

0

3

3

Z

3

İstatistiğin Tanımı, Veri, Verilerin Toplanması, Sınıflanması, Gruplanması / Seriler / Grafikler / Ortalamalar / Değişkenlik ve Bölünme Şekilleri / Oranlar / Endeksler / Olasılık Teorisi ve Dağılımları / İstatistiksel Tahmin Teorisi / İstatistiksel Karar Teorisi / Ki-Kare Analizi / Zaman Serileri / Regresyon ve Korelasyon Analizi / Aylık Toplantılara Bilgi Sunulması için Veri Tabanının Oluşturulması / İş Kazalarında İstatistik / İş Sağlığında İstatistik / İş Performansı İstatistiksel Değerleri

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

3

0

3

3

M

4

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

TOPLAM

 

 

 

27

 

31

 

 

SEBEN İZZET BAYSAL MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

 

 

 

II.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, dinleyici özellikleri, okuma tekniği ve alıştırmalar, noktalama ve yazım

kuralları, sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi kullanımlarıyla oluşan anlam değişimleri, sözlü anlatımın özellikleri, konuşma türleri, anlatım bozuklukları verilmektedir

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

2

0

2

2

Z

2

Saltanat sorunu ve Lozan barış görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplar, Cumhuriyetin ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş çabaları, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve Atatürk ilkeleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası (1923-1938) konuları verilmektedir.

YABANCI DİL II

2

0

2

2

Z

2

Yabancı dildeki geniş zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar; dilde ki geçmiş zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar, dildeki gelecek zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar

MAKİNE VE TEÇHİZAT II

2

0

2

2

M

3

Makine ve mekanizma tanımları; malzemenin mukavemet halleri; emniyet gerilmesinin esasları; malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri; endüstriyel malzemeler; malzeme standartları; makinelerde genel güvenlik kuralları; bakım onarım; basınçlı kaplarda güvenlik, el aletlerinde güvenlik, iş makinelerinde güvenlik.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU

2

0

2

2

M

3

İş hukuku’nun tarihsel gelişimi ve hukuk bilimi içindeki yeri, iş hukuku’nun temel ilkeleri ve kaynakları, Türkiye’de işhukukunun tarihsel gelişimi ve yasal çerçevesi, iş hukuku’nun uygulama alanı, iş ilişkisinin kurulması, asgari ücret ve

Türkiye’de asgari ücretler, iş sürelerine ilişkin düzenlemeler, tatil ve izinlere ilişkin düzenlemeler, cocuk ve kadın işçilerin korunması, sakat ve eski hükümlülerin korunması, iş ilişkisinin sona ermesi, iş ilişkisinin sona ermesinin sonuçları, iş kazaları ve raporlandırma

ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ

2

0

2

2

M

3

Kaza nedenleri / Aramada Genel Esaslar / Kaza Olunca: Hareket planı / Yardım isteme /

Yardım İstemek İçin Gitmek / Arama Organizasyonu / Arama Yöntemleri / İlk Yardım Bilgisi / Harita Pusula

Bilgisi / Telsiz bilgisi / Emniyet Kemeri Yapmak / İpten Sedye Yapmak / Makara Sistemleri / Tahliye

Yöntemleri / Kurtarma Teknikleri / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi /

Kullanılması / Hazırlanması

Önerilen Kaynakları Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Kitabı; İstanbul İtfaiyesi Eğitim Yayınları Serisi

GENEL İŞLETME

2

0

2

2

Z

3

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu, fizibilite etütleri, kuruluş yeri faktörleri, kapasite sorunları, işletmeciliğin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme

ELEKTRİK İŞLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

M

3

Elektriğin oluşumu ve özellikleri; alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim; kofra ve ana dağıtım tablosu; topraklama, akım devresi, aktif ve pasif kısım, yıldız noktası, faz, nötr, artı, koruma iletkeni, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı, kesici; izolasyon hatası, kısa devre, hat teması; elektriğin insan vücudundaki etkileri; elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik önlemleri; elektrik çarpmasında ilk yardım.

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

9

 

9

 

TOPLAM

 

 

 

25

 

30

 

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

3

0

3

3

S

3

 Problemin belirlenmesi.,Problemin anlaşılması.

,Problem için hipotezlerin oluşturulması. ,Problemle ilgili bilgi toplanması.,Hipotezlerin test edilmesi.Hipotezler arasından deney ve karşılaştırmalar yoluyla probleme en uygun olanın seçilmesi ve uygulanması.

Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkararak genel bir sonuca varılması.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

3

Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite

Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli

iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli,

Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, OHSAS 18001, SA:8000 Standartları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

0

3

3

S

3

Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma

 

 

III.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

İLK YARDIM

3

1

4

4

M

4

İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I

3

1

4

4

M

4

İş güvenliği mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat 4857 sayılı iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve

yönetmelikler, işçi sağlı ve iş güvenliği tüzüğü.

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

1

3

3

M

3

Şantiyelerde genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları; iş makinelerinde güvenlik; inşaat işlerinde meslek hastalıkları; genel iş sağlığı ve güvenliği; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin farkı; şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu; inşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.

TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

M

2

Uluslar Arası Kurallara ve Standartlar Uygun Nakliyat ve Taşımacılık, İstifleme Ve Kuralları, Tehlikeli

Maddelerin Depolanma Kuralları, Depo özellikleri, İşaretlendirme, Yönlendirme, İş Kazaları, Alınması Gerekli

Önlemler, Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

0

2

2

M

2

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirme, plan ve programı hazırlama; iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin unsurları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği kurulları, görev, yetki ve sorumlulukları; işçi temsilcileri, işçi temsilcisi ve sendika temsilcisinin hakları ve görevleri; iş sağlığı ve güvenliği denetimi. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800 yönetim sistemlerinin standartları, Yönetim sistemlerinin

kurulmasını, uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesi, Politika belirleme ve planlama, Kontrol ve düzeltici-

önleyici faaliyetler, Kayıt ve tetkik

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

0

2

2

M

2

Yangın güvenlik sistemleri, hırsız güvenlik sistemleri, kamera sistemleri, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, aydınlatma sistemleri, bina içi haberleşme sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, iklimlendirme sistemleri.

UYARI İŞARET VE LEVHA STANDARTLARI

2

0

2

2

M

2

İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri anlamları (İşaret levhaları, Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, El

işaretleri),Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin şekilleri, Sağlık ve

güvenlik işaretleri ile iletişim

STAJ I

0

0

0

0

 

4

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

6

 

6

 

TOPLAM

 

 

 

25

 

29

 

GİRİŞİMCİLİK I

2

0

2

2

S

2

Girişimcinin özellikleri, girişimcilikte cinsiyet faktörü, girişimcilik kültürü ve girişimcilik türleri

İŞ HİJYENİ

2

0

2

2

S

2

Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

2

0

2

2

S

2

Örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.DÖNEM

DERS ADI

Te

Uy

Kredi

D.Saati

Z/M/S

AKTS

DERS İÇERİKLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II

3

1

4

4

M

4

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin denetim ve müeyyideleri, sendikalar hukuku’nun tarihsel gelişimi ve türk sendikalar

hukuku’nun yasal çerçevesi, sendikaların faaliyetleri, finansman yapıları, denetimi faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi,sendika üyeliği, sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesi, toplu iş sözleşmesi görev ve lokavt kanununun tarihsel gelişimi ile Türkiye’deki yasal çerçevesi, toplu iş sözleşmesinin yapılması, uygulanması ve sona ermesi, grev ve lokavt uygulaması ve sonuçları, sosyal sigortalar.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI

3

0

3

3

M

3

Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri/Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri/Eğitimin niteliği ve periyodu/Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi/İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar/İlgili mevzuat

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ

2

1

3

3

M

4

Risk ve tehlike kavramı, risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları, metotların kullanım alanları, örnekler üzerinden risk analizi uygulamaları yapma.

MESLEK HASTALIKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI

3

0

3

3

M

4

İşyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler; çalışma ortamı gözetimi; işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler; gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi; iş ortamında bulunan kimyasal ve organik tozlar, gazlar ve etkileri; enerji ve ağırlık kontrolü; dengeli beslenme, yaşam boyu spor.

YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

2

0

2

2

M

3

Yangının tanımı ve nedenleri; patlamalar ve nedenleri; yangın yönetmeliğinin incelenmesi; yangında organizasyon; haberleşme teknikleri; yangından korunma yöntemleri; ilk üç dakikanın önemi; yangın güvenliği uygulamaları.

KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ

2

0

2

2

M

2

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

STAJ II

0

0

0

0

 

4

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

6

 

6

 

TOPLAM

 

 

 

23

 

30

 

 

 

ÇEVRE KORUMA

 

 

2

0

2

2

S

2

Çevre ile ilgili temel kavramlar, Hava Kirliliği, Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi, Su kirliliği, Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi, Toprak Kirliliği, Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi Gürültü Kirliliği, Nedenleri, Etkileri ve Önlenmesi, Atık Yönetimi, Çevre ile ilgili yönetmelikler ve mevzuat, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

 

MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

S

2

Etik ve ahlak kavramları, Etik sistemler, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, Meslek etiği, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk kavramı

GİRİŞİMCİLİK II

1

1

2

2

S

2

İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, İş planı kavramı, Pazar araştırma, Pazarlama planı, Üretim planı, Yönetim planı, Finansal plan, Atölye çalışmaları

 

DUYURULAR

Top